Regulamin umieszczania opinii

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki umieszczania przez uczestników Warsztatów Smaku, w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną strony Warsztaty Smaku.pl organizowanego przez spółkę JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, NIP 5262539932, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS , numer KRS: 178634.   
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatanie za pośrednictwem serwisu internetowego www.warsztaty-smaku.pl
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika informacji lub treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także takich, które mogą skutkować zakłóceniem lub uszkodzeniem systemów komputerowych.
 5. Wszelkie definicje, które są używane w niniejszym Regulaminie, odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, strony Warsztaty Smaku.pl, zamieszczonym na stronie www.warsztaty- smaku.pl

 II. Możliwość sporządzania Opinii

Uczestnik korzystający z Usługi ma prawo do sporządzenia opinii na temat Warsztatów i umieszczenia jej w Serwisie („Opinia”).

III. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego skorzystania z Serwisu i możliwości sporządzenia opinii Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem i oprogramowaniem komputerowym spełniającym następujące wymogi:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub inna umożliwiającą obsługę JavaScript i plików cookies;
  2. dostęp do poczty e-mail oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. Wyłączenie przez Użytkownika funkcji obsługi plików cookies nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu, lecz może prowadzić do utrudnień
  w połączeniu z Serwisem.

IV. Możliwość dodawania Opinii

 1. Opinie umieszczane w Serwisie powinny być napisane w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Aby przesłać Opinię  do Serwisu Użytkownik powinien podać prawidłowe dane: adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników Serwisu) oraz imię. Dane te mogą posłużyć w celu weryfikacji prawdziwości danych Uczestnika i weryfikacji jego rzeczywistego uczestniczenia w Warsztatach.
 3. Za zgodą Użytkownika Serwisu lub Kupującego, wyrażoną w sposób wyraźny o charakterze odwoływalnym, przy dokonywaniu zakupu biletu na Warsztaty, Organizator ma prawo przesłać do Kupującego po zrealizowanych warsztatach wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie Opinii.
 4. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji treści przez Administratora Serwisu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczeniu w Serwisie lub odrzuceniu nadesłanych Opinii.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Opinii w przypadku, gdy:
  1. zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  3. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, serwisów innych niż www.warsztaty-smaku.pl, w szczególności konkurencyjnych, sklepów internetowych lub stron naruszający prawo polskie
  4. zwierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp.
  5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej,
  6. nie dotyczą w całości lub w części opiniowanego produktu,
  7. nie zawierają wartości merytorycznej,
  8. są kopią Opinii w całości lub części innych Użytkowników Serwisu, producenta produktu lub zawierają fragmenty treści z różnych źródeł lub są kopią Opinii własnej;
 7. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 8. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.

V. Prawa autorskie

 1. Użytkownik, z dniem publikacji Opinii, na stronie internetowej serwisu, udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Organizatora wszelkich Opinii zamieszczonych przez niego w Serwisie.
 2. W ramach udzielonej licencji Organizator otrzymuje prawo do:
  1. Rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i publikację,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  3. w ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie Opinii lub jej części, wykorzystywanie Opinii lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy.  Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Organizatorowi, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw. 

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (Uczestnika) tj. adresu e-mail oraz imienia,  w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, NIP 5262539932, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. XIII Wydział Gospodarczy KRS , numer KRS: 178634.
 2. Użytkownik, który zdecyduje się umieszczenie Opinii na stronie www.warsztaty-smaku.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jednocześnie jest niezbędne dla potrzeb możliwości publikacji Opinii, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Po wyrażeniu odrębnej, dobrowolnej zgody przez Użytkownika (o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora z prośbą o wystawienie Opinii o zrealizowanych Warsztatach, a także w celu poinformowania o możliwości wystawienia Opinii.), Organizator ma prawo przetwarzać jego dane w celu przesłania wiadomości e-mail do Użytkowania z prośbą o wystawienie Opinii o zrealizowanych Warsztatach, a także w celu przypomnienia o możliwości wystawienia Opinii, zaś tak udzielona zgoda może być w każdym czasie odwołana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Dane osobowe Użytkownika (Uczestnika) zebrane przez Organizatora, przetwarzane są wyłącznie na potrzeby czynności opisanych w niniejszym Regulaminie i przez okres niezbędny do wykonywania zobowiązań lub praw, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Użytkownik (Uczestnik) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa tj.
  w pkt. 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Użytkownik (Uczestnik) może zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres: jet@jet.com.pl
 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika (Uczestnika Warsztatów) narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).
 9. Organizator na podstawie art. 28 RODO, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, marketingowe.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Organizator  informuje Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu.
 3. Zmiana nie dotyczy Użytkowników, którzy wykupili Usługę i zaakceptowali Regulamin przed zmianą Regulaminu, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę lub postanowienia zmienione Regulaminu są dla nich korzystniejsze.
 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnego.