Regulamin udziału w Warsztatach

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w spotkaniach kulinarnych „Warsztaty smaku”, oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej  www.warsztaty-smaku.pl, a także zasady odpowiedzialności Organizatora oraz Uczestnika Warsztatów.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego www.warsztaty-smaku.pl.
 3. Uczestnik jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

 1. Organizator - JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, NIP 5262539932, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 178634, świadcząca usługi organizowania spotkań kulinarnych „Warsztaty smaku”.
 2. Warsztaty  –  oferowane przez Organizatora w Serwisie, płatne spotkania  kulinarne odbywające się pod hasłem „Warsztaty smaku”, polegające na przygotowaniu i spożywaniu posiłków o określonej tematyce z osobami i pod kierunkiem osób prowadzących warsztaty kulinarne.
 3. Uczestnik – osoba, posiadająca bilet uczestnictwa i biorąca udział w Warsztatach oferowanych przez Organizatora.

III. ​Zasady udziału w Warsztatach

 1. Do udziału w Warsztatach jest uprawniona każda osoba posiadająca bilet uczestnictwa, zakupiony na stronie internetowej www.warsztaty-smaku.pl.
 2. Bilet wstępu zawiera informacje o warsztatach (data, miejsce, godzina rozpoczęcia, nazwa warsztatów, imię i nazwisko prowadzącego), w których Uczestnik ma prawo wziąć udział.
 3. Uczestnik biorący udział w Warsztatach jest zobowiązany do posiadanie ze sobą biletu uczestnictwa w chwili rozpoczęcia Warsztatów.
 4. Warsztaty prowadzone są w lokalizacjach i terminach wskazanych na stronie internetowej www.warsztaty-smaku.pl.
 5. Uczestnictwo w Warsztatach skierowane jest do osób pełnoletnich lub małoletnich powyżej 12 roku życia, biorących udział w Warsztatach pod opieką osoby pełnoletniej. Za osoby niepełnoletnie, biorące udział w Warsztatach,  odpowiedzialność ponoszą osoby pełnoletnie sprawujące w trakcie Warsztatów opiekę nad tymi małoletnimi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Biorąc udział w Warsztatach, Uczestnik akceptuje znajdujące się na stronie www.warsztaty-smaku.pl warunki uczestnictwa w warsztatach opisanych niniejszym Regulaminem, a także warunki oferty dotyczące wybranych Warsztatów, w których zamierza wziąć udział.
 7. W przypadku zakupienia biletu uczestnictwa przez inną osobę niż Uczestnik,  Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania treści obowiązujących Regulaminów, w szczególności Regulaminu udziału w Warsztatach  które to są udostępniane Uczestnikowi przed Warsztatami oraz są dostępne na stronie  www.warsztaty-smaku.pl  
 8. Czas trwania Warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych Warsztatów na stronie www.warsztaty-smaku.pl
 9. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 10. W czasie Warsztatów, Uczestnicy przygotowują potrawy objęte programem Warsztatów, zgodnie z ofertą ujętą na stronie www.warsztaty-smaku.pl
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na Warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru Warsztatów ani ich zakresu.
 12. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw, podczas prowadzenia Warsztatów, wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości Uczestnika co do zawartości przygotowywanych potraw, jest on zobowiązany skonsultować się prowadzącym Warsztat, aby uzyskać informacje, czy skład potraw nie wywoła negatywnych skutków dla Uczestnika.
 13. Organizator zastrzega, że podawany w opisie Warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw, zaś informacje te są dostępne u osoby prowadzącej Warsztaty.
 14. Organizator, po wyrażeniu odrębnych zgód przez Uczestnika Warsztatów, może wykorzystywać wizerunek Uczestnika, dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także będzie uprawniony do wykorzystywania zdjęć w materiałach Organizatora, jak administrowanych przez niego mediach elektronicznych, a także materiałach i mediach elektronicznych jego partnerów marketingowych, współpracujących przy organizacji Warsztatów. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają formularze zgody przedstawiane Uczestnikom przed rozpoczęciem Warsztatów, zaś wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Uczestników Warsztatów.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Warsztatów podstawowych zasad higieny, które to zostaną przedstawione Uczestnikowi przez prowadzącego przed rozpoczęciem Warsztatów.
 2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zaleceń, poleceń i instrukcji prowadzącego Warsztaty oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektu, w którym prowadzone są Warsztaty.
 3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora lub osobę prowadzącą Warsztaty o wszelkich występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas Warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 6. Zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów na teren Warsztatów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wieku Uczestników Warsztatów, ze względu na możliwość organizowania degustacji alkoholu przez podmioty zewnętrzne w czasie prowadzonych Warsztatów.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Organizator  informuje Uczestników o każdej zmianie Regulaminu.
 3. Zmiana nie dotyczy Uczestników, których bilet został wykupiony przez zmianą Regulaminu, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę lub postanowienia zmienionego Regulaminu są dla nich korzystniejsze.
 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnego.