Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną strony warsztaty-smaku.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów, postępowania reklamacyjnego, a także warunki uczestnictwa w spotkaniach kulinarnych „Warsztaty smaku”, oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.warsztaty-smaku.pl.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego www.warsztaty-smaku.pl.
 3. Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Usługodawcy informacji lub treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także takich, które mogą skutkować zakłóceniem lub uszkodzeniem systemów komputerowych.

II. Definicje

 1. Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem www.warsztaty-smaku.pl jako sklep internetowy, zorganizowana w platformę informatyczną umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych w celu świadczenia Usługi przez Organizatora.
 2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 3. Organizator - JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, NIP 5262539932, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 178634, świadcząca usługi organizowania spotkań kulinarnych „Warsztaty smaku”.
 4. Usługa – organizowanie przez Organizatora, w formie płatnej, spotkań kulinarnych „Warsztaty smaku” dalej: Warsztaty, wybranych przez Użytkownika, w określonym miejscu i czasie, a także informowanie o rodzaju Warsztatów, ich miejscu, czasie i cenie, także prowadzenie sprzedaży uczestnictwa w Warsztatach w formie sprzedaży biletów uczestnictwa oraz prowadzenie sprzedaży Voucherów Podarunkowych, za pośrednictwem Serwisu.
 5. Warsztaty  –  oferowane przez Organizatora w Serwisie, płatne spotkania  kulinarne odbywające się pod hasłem „Warsztaty smaku”, polegające na przygotowaniu i spożywaniu posiłków o określonej tematyce z osobami i pod kierunkiem osób prowadzących warsztaty kulinarne.
 6. Kupujący – osoba, która dokonała zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach lub Vouchera Podarunkowego (zwanego dalej Voucherem), zgodnie z niniejszym Regulaminem, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.
 7. Uczestnik – osoba, posiadająca bilet uczestnictwa i biorąca udział w Warsztatach oferowanych przez Organizatora.
 8. Voucher – dokument w formie elektronicznej, z indywidualnym kodem numerycznym, uprawniający Użytkownika Serwisu lub Kupującego do uiszczenia w całości lub w części ceny za nabywane bilety na Warsztaty sprzedawane w Serwisie, w wysokości określonej tym dokumentem w terminie ważności wskazanym na dokumencie.  
 9. Kod rabatowy – dokument w formie papierowej lub elektronicznej, z indywidualnym kodem rabatowym, uprawniający do zakupu biletu uczestnictwa w obniżonej cenie  w terminie ważności wskazanym na dokumencie.

III. ​Rodzaj i zakres Usług

Organizator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługę, której zakres został wskazany w definicji, o której mowa w pkt.II. 4 powyżej Regulaminu.

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem i oprogramowaniem komputerowym spełniającym następujące wymogi:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub inna umożliwiającą obsługę JavaScript i plików cookies;
  2. dostęp do poczty e-mail oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. Wyłączenie przez Użytkownika funkcji obsługi plików cookies nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu, lecz może prowadzić do utrudnień w połączeniu z Serwisem.
 3. Do prawidłowego korzystania z Usługi oferowanej przez Organizatora, niezbędnym jest posiadanie internetowego konta bankowego, w celu dokonywania szybkich płatności za zakupione Usługi lub dostęp do płatności Blik.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy, płatności

 1. Użytkownik chcąc skorzystać z Usługi powinien dokonać wyboru rodzaju Warsztatów spośród Warsztatów opisanych w Serwisie.
 2. Wybór rodzaju Warsztatów i zapisy są prowadzone za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zgłaszając swój udział w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 4. Udział w Warsztatach wymaga wybrania rodzaju Warsztatów oraz dokonania płatności, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym, a Organizatorem.
 5. Uczestnictwo w Warsztatach jest możliwe po zakupieniu biletu uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem Serwisu (strony  www.warsztaty-smaku.pl).
 6. Cena Warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych Warsztatów wskazanych w Serwisie.
 7. Ceny Warsztatów wskazane w Serwisie są cenami brutto i obejmują uczestnictwo jednej osoby w Warsztatach.
 8. Opłata za uczestnictwo jednej osoby w Warsztatach obejmuje:
  1. zajęcia grupowe z prowadzącym,
  2. artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach,
  3. korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w Warsztatach,
 9. W trakcie dokonywania procesu wyboru rodzaju Warsztatów, Użytkownik  podaje swoje dane, które to dane są niezbędne do zrealizowania wybranej przez niego Usługi.
 10. W trakcie procesu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach, Kupujący zobowiązany jest do podania takich danych jak:
  1. Imię i Nazwisko Kupującego;
  2. Adres e-mail Kupującego;
  3. Numer telefonu kontaktowego Kupującego.
 11. Po dokonaniu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach Kupujący uzyskuje status Uczestnika Warsztatów,i nabywa prawo uczestnictwa w Warsztatach. 
 12. Zakup biletu uczestnictwa w Warsztatach następuje po wpłaceniu całości ceny objętej ofertą wybranych przez Uczestnika Warsztatów. Zapłata ceny za Warsztaty następuje za pośrednictwem operatora szybkich płatności elektronicznych PayU SA, którego usługi są udostępnione w Serwisie.
 13. Zakup biletu uczestnictwa może zostać zrealizowany za pomocą Vouchera, zaś wartość nominalna Vouchera może wynosić  330 zł, 340 zł, 350 zł, 360 zł, 380 zł lub 660 zł. 
 14. Voucher może zostać użyty tylko i wyłącznie jednorazowo w Serwisie przy dokonywaniu zakupu biletu uczestnictwa, tylko i wyłącznie w terminie ważności Vouchera na nim wskazanym. Jednorazowe użycie Vouchera, nie wyklucza możliwości wykorzystania Vouchera przy dokonywaniu zakupu biletu uczestnictwa udziału w dwóch odrębnych Warsztatach, w ramach jednego zamówienia.
 15. Voucher można zakupić w Serwisie, zaś do jego zakupu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie dotyczącym zakupu biletu, płatności za Warsztaty oraz odstąpienia od umowy.
 16. Voucher nie może zostać zakupiony przy wykorzystaniu innego Vouchera.
 17. Każdy Voucher posiada swój indywidualny kod, który jest podawany przez Użytkownika w czasie zakupu biletu na Warsztaty, zaś wprowadzany kod Vouchera zmniejsza cenę Warsztatów pozostałą do zapłaty o wartość nominalną Vouchera.
 18. W przypadku, gdy wartość nabywanego biletu uczestnictwa jest wyższa od wartości nominalnej Vouchera, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty różnicy zgodnie z zasadami i warunkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 19. W przypadku, gdy wartość nominalna Vouchera przekracza wartość nabywanego przez Użytkownika biletu, Użytkownik po dokonanym zakupie, w terminie nie dłuższym niż data wygaśnięcia ważności Vouchera, może wystąpić do Organizatora o zwrot niewykorzystanych środków przysługujących z Vouchera, który nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 20. Uczestnik, który dokonał zakupu biletu na wybrane Warsztaty, jest informowany przez Organizatora o przyjęciu rezerwacji na Warsztaty oraz o uiszczeniu przez Użytkownika należności za bilet.
 21. Brak wpłaty kwoty należnej za udział w Warsztatach oznacza, że nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży.
 22. Faktura VAT za udział w Warsztatach zostanie przez Organizatora wystawiona na prośbę Kupującego, w terminie do 14 (czternastu) dni po odbyciu Warsztatów ale nie później niż do 15 dnia. Prośba Kupującego o wystawienie faktury, zostaje wyrażona poprzez zaznaczenie właściwej opcji w trakcie procesu zapisu na Warsztaty. 
 23. Każdy Uczestnik Warsztatów będący konsumentem, w trakcie uczestnictwa otrzymuje od Organizatora Kod rabatowy uprawniający do zakupu biletu uczestnictwa w obniżonej cenie. Kod rabatowy będzie przekazywany Uczestnikowi w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na adres podany przez Uczestnika, w trakcie Warsztatów lub po ich zakończeniu.
 24. Kod rabatowy, o którym mowa w pkt. V. 23, uprawnia do zakupu biletu w cenie obniżonej o 15% w stosunku do ceny regularnej wskazanej w Serwisie przy ofercie Warsztatów. 
 25. Pula Kodów rabatowych, o których mowa w pkt. V.23 jest nieograniczona.

  VI. Odstąpienie od umowy

 1. Usługa ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, a tym samym Kupującemu (Uczestnikowi) będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. Kupującemu (Uczestnikowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, bez podawania przyczyny, w terminie 3 dni od jej zawarcia ale nie później niż 7 dni przed datą planowanych Warsztatów. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia woli przez Kupującego wobec Organizatora, co może zostać wyrażone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo formularza kontaktowego na stronie Serwisu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Organizator niezwłocznie zwraca Kupującemu całość środków uiszczonych z tytułu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach, w tym również środki uiszczone w formie Vouchera. W przypadku, dokonywania zwrotu środków na rzecz Kupującego, dla którego bilet uczestnictwa został zakupiony przez Kupującego będącego osobą inną niż Uczestnik, zwrot środków jest dokonywany na rachunek, z którego nastąpiła płatność, chyba że Kupujący wskaże inny numer rachunku bankowego.
 4. Niestawienie się przez Uczestnika na Warsztatach jest równoznaczne z utratą dokonanej wpłaty, bez prawa ubiegania się o zwrot dokonanej opłaty lub poniesionych kosztów.
 5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych Warsztatach, Kupujący - Uczestnik ma prawo wskazania innej osoby, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego, wskazując przy tym adres e-mail tej osoby imię i nazwisko. O zmianie Uczestnik musi poinformować Organizatora drogą e-mailową, na adres katarzyna.matuszak@jet.com.pl najpóźniej 2 (dwa) dni przez rozpoczęciem Warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w Warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu, zgodnie z punktem V ust.11, który to zostanie przesłany do tejże osoby na adres wskazany przez dotychczasowego Uczestnika. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminów przez nowo wskazaną osobę, nabywa ona status Uczestnika Warsztatów, zaś dotychczasowy Uczestnik traci prawo do uczestniczenia w Warsztatach.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia Warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie Warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych, co nastąpi najpóźniej na 3 dni przez terminem Warsztatów, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą korespondencji elektronicznej na wskazany przez siebie adres, podany przy rejestracji Użytkownika na stronie www.warsztaty-smaku.pl,
 7. W przypadku odwołania Warsztatów, Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy i uzyskać zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin Warsztatów o tej samej wartości.
 8. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, może on zaproponować Uczestnikowi inny termin Warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. Uczestnik może w terminie 7 dni od daty zaproponowania przez Organizatora powyższych zmian wyrazić zgodę na uczestnictwo w Warsztatach w innym terminie lub o innej tematyce lub poinformować o braku zgody na zmianę.
 9. W przypadku braku zgody Uczestnika na zaproponowaną zmianę Warsztatów lub terminy Warsztatów, Organizator dokonuje zwrotu całości środków uiszczonych z tytułu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach, w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
 10. W celu otrzymania zwrotu uiszczonych środków z tytułu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach, należy w przeciągu 7 dni od otrzymania informacji o odwołaniu Warsztatów, wypełnić formularz kontaktowy wpisując w tytule „Zwrot kosztów i termin odwołanych Warsztatów”. Zwrot uiszczonych środków z tytułu zakupu biletów uczestnictwa w Warsztatach, nastąpi na konto Użytkownika, w przeciągu 7 dni od daty otrzymania informacji.

VII. Warsztaty.

Warunki uczestnictwa w spotkaniach kulinarnych „Warsztaty smaku”, oferowanych za pośrednictwem strony internetowej  www.warsztaty-smaku.pl, a także zasady odpowiedzialności Organizatora oraz Uczestnika Warsztatów, zostały określone w odrębnym Regulaminie zasad uczestnictwa dostępnym na stronie internetowej www.warsztaty-smaku.pl

VIII. Reklamacja

 1. Kupujący i Uczestnik Warsztatów mają prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, a także powód złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres Organizatora na adres: „JET” Sp. z o.o. ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2 01-858 Warszawa”, z dopiskiem na kopercie „Warsztaty Smaku - reklamacja”. W reklamacji należy wskazać adres do doręczeń.
 4. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Organizatora, Kupujący lub Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca w toku postępowania reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Kupującemu lub Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (Uczestnika) w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, NIP 5262539932, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. XIII Wydział Gospodarczy KRS , numer KRS: 178634.
 2. Użytkownik (Kupujący), który zdecyduje się na rejestrację na stronie www.warsztaty-smaku.pl  lub Uczestnik (osoba nabywająca prawo uczestnictwa zgodnie z pkt. VI. 5 niniejszego Regulaminu), który  zaakceptuje Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jednocześnie jest niezbędne dla potrzeb zawarcia umowy świadczenia usługi obejmującej uczestnictwo w Warsztatach, a także do prawidłowego korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej  www.warsztaty-smaku.pl oraz do uczestnictwa w Warsztatach.
 4. Podanie danych osobowych następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Użytkownika (będącego Kupującym i Uczestnikiem jednocześnie), co obejmuje podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko Użytkownika (będącego Kupującym i Uczestnikiem jednocześnie);
  2. adres e-mail Użytkownika (będącego Kupującym i Uczestnikiem jednocześnie);
  3. numer telefonu Użytkownika (będącego Kupującym i Uczestnikiem jednocześnie).
 5. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z platformy internetowej (dane eksploatacyjno-techniczne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z portalu.
 6. Dane osobowe Użytkownika (Uczestnika) zebrane przez Organizatora, przetwarzane są wyłącznie na potrzeby świadczonej Usługi, zakupu uczestnictwa w Warsztatach i udziału w Warsztatach, a także w celu usprawnienia Serwisu oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi (Uczestnikowi) wysokiego poziomu obsługi.
 7. W przypadku przekazania prawa uczestnictwa na rzecz nowej osoby i wskazania danych osobowych nowego Uczestnika, przez dotychczasowego Uczestnika – zgodnie z pkt. VI. 5 niniejszego Regulaminu – Organizator przetwarza dane nowego Uczestnika w związku ze świadczeniem usługi obejmującej uczestnictwo w Warsztatach na rzecz nowego Uczestnika. W takim wypadku dane te obejmują:
  1. imię i nazwisko Uczestnika;
  2. adres e-mail Uczestnika;
  3. numer telefonu Uczestnika.
 8. Organizator informuje, że po wyrażeniu odrębnej zgody przez Uczestnika Warsztatów, przetwarzaniem danych osobowych będzie objęty również wizerunek Uczestników, dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także będzie się wiązać z wykorzystaniem zdjęć w materiałach Organizatora, jak administrowanych przez niego mediach elektronicznych, a także materiałach i mediach elektronicznych jego partnerów marketingowych, współpracujących przy organizacji Warsztatów. 
 9. JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Dane Użytkownika (Uczestnika) przetwarzane będą przez okres korzystania przez niego z platformy internetowej albo przez okres realizacji usługi Warsztatów a po zakończeniu korzystania z Usługi w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy, dane Użytkownika (Uczestnika), który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przetwarzane będą w tym celu aż do wycofania zgody.
 11. Użytkownik (Uczestnik) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa tj. w pkt. 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Użytkownik (Uczestnik) może zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres: jet@jet.com.pl
 12. W przypadku pozyskania danych osobowych Uczestnika, który nie był Użytkownikiem i Kupującym, Organizator, nie później niż w dniu przystąpienia Uczestnika do uczestnictwa w Warsztatach, podaje Uczestnikowi, dane administratora i dane kontaktowe, cele przetwarzania, podstawę prawną przetwarzania, kategorie danych osobowych, okres przetwarzania danych osobowych, informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródło pochodzenia danych osobowych. Podanie powyższych informacji następuje poprzez udostępnienie przez Organizatora, niniejszego Regulaminu Uczestnikowi Warsztatów.
 13. Użytkownik lub Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika (Uczestnika Warsztatów) narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).
 14. JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 28 RODO, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, marketingowe.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Organizator  informuje Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu.
 3. Zmiana nie dotyczy Użytkowników, którzy wykupili Usługę i zaakceptowali Regulamin przed zmianą Regulaminu , chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę lub postanowienia zmienione Regulaminu są dla nich korzystniejsze.
 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnego.