Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
STRONY WARSZTATY – SMAKU.PL

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów, postepowania reklamacyjnego, a także warunki uczestnictwa w warsztatach smaku oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.warsztaty-smaku.pl.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatanie za pośrednictwem serwisu internetowego www.warsztaty-smaku.pl.
 3. Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Usługodawcy informacji lub treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także takich, które mogą skutkować zakłóceniem lub uszkodzeniem systemów komputerowych.

II. Definicje

 1. Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem www.warsztaty-smaku.pl jako sklep internetowy, zorganizowana w platformę informatyczną umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych w celu świadczenia Usługi przez Organizatora.
 2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 3. Organizator - JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, NIP 5262539932, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS , numer KRS: 178634, - świadcząca usługi organizowania warsztatów kulinarnych.
 4. Usługa – organizowanie przez Organizatora, w formie płatnej, Warsztatów wybranych przez Użytkownika ,w określonym miejscu i czasie, a także informowanie o rodzaju Warsztatów ich miejscu, czasie i cenie, także prowadzenie sprzedaży uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem Serwisu.
 5. Warsztaty  –  oferowane przez Organizatora w Serwisie, płatne spotkania  kulinarne odbywające się pod hasłem „ Gotuj pod okiem Mistrzów”, polegające na przygotowaniu i spożywaniu posiłków o określonej tematyce z osobami i pod kierunkiem osób prowadzących warsztaty kulinarne.
 6. Kupujący – osoba, która dokonała zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach zgodnie z niniejszym Regulaminem, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej..
 7. Uczestnik – osoba, posiadająca bilet uczestnictwa i biorąca udział w Warsztatach oferowanych przez Organizatora.

III. ​Rodzaj i zakres Usług

Organizator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługę, której zakres został wskazany w definicji, o której mowa w pkt.II. 4 powyżej Regulaminu.

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem i oprogramowaniem komputerowym spełniającym następujące wymogi:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub inna umożliwiającą obsługę JavaScript i plików cookies;
  2. dostęp do poczty e-mail oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. Wyłączenie przez Użytkownika funkcji obsługi pików cookies nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu, lecz może prowadzić do utrudnień w połączeniu z Serwisem.
 3. Do prawidłowego korzystania z Usługi oferowanej przez Organizatora, niezbędnym jest posiadanie internetowego konta bankowego, w celu dokonywania szybkich płatności za zakupione Usługi lub dostęp do płatności Blik.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy płatności

 1. Użytkownik chcąc skorzystać z Usługi powinien dokonać wyboru rodzaju Warsztatów spośród Warsztatów opisanych w Serwisie.
 2. Wybór rodzaju Warsztatów i zapisy są prowadzone za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zgłaszając swój udział w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego  postanowienia.
 4. Udział w Warsztatach wymaga wybrania rodzaju Warsztatów oraz dokonania płatności, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Organizatorem.
 5. Uczestnictwo w Warsztatach jest możliwe po zakupieniu biletu uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem Serwisu (strony  www.warsztaty-smaku.pl).
 6. Cena Warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych Warsztatów  wskazanych w Serwisie.
 7. Ceny Warsztatów wskazane w Serwisie są cenami brutto i obejmują uczestnictwo jednej osoby w Warsztatach.
 8. Opłata za uczestnictwo jednej osoby w Warsztatach obejmuje:
  1. zajęcia grupowe z prowadzącym,
  2. artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach,
  3. korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w Warsztatach,
 9. W trakcie dokonywania procesu wyboru rodzaju Warsztatów, Użytkownik  podaje swoje dane, które to dane są niezbędne do zrealizowania wybranej przez niego Usługi.
 10. W trakcie procesu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach, Kupujący zobowiązany jest do podania takich danych jak:
  1. Imię i Nazwisko Kupującego oraz Uczestnika (jeśli jest odmienny);
  2. Adres e-mail Kupującego oraz Uczestnika (jeśli jest odmienny);
  3. Numer telefonu kontaktowego Kupującego oraz Uczestnika (jeśli jest odmienny).
 11. Po dokonaniu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach Kupujący uzyskuje status Uczestnika Warsztatów jeżeli dokonuje zakupu dla siebie i nabywa prawo uczestnictwa w Warsztatach. W przypadku zakupu biletu dla osób trzecich, osoba trzecia uzyskuje status Uczestnika i nabywa prawo do uczestnictwa w Warsztatach za okazaniem biletu uczestnictwa w Warsztatach oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu, co następuje na piśmie, przed przystąpieniem do uczestnictwa w Warsztatach.
 12. Zakup biletu  uczestnictwa w Warsztatach następuje po wpłaceniu całości ceny objętej ofertą wybranych przez Uczestnika Warsztatów. Zapłata ceny za Warsztaty następuje za pośrednictwem operatora szybkich płatności elektronicznych PayU SA, którego usługi są udostępnione w Serwisie.
 13. Uczestnik, który dokonał zakupu biletu na wybrane Warsztaty, jest informowany przez Organizatora o przyjęciu rezerwacji na Warsztaty oraz o uiszczeniu przez Użytkownika należności za bilet.
 14. Brak wpłaty kwoty należnej za udział w Warsztatach oznacza, że nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży.
 15. Faktura VAT za udział w Warsztatach zostanie przez Organizatora wystawiona na prośbę Kupującego, w terminie do 14 (czternastu) dni po odbyciu Warsztatów ale nie później niż do 15 dnia. Prośba Kupującego o wystawienie faktury, zostaje wyrażona poprzez zaznaczenie właściwej opcji w trakcie procesu zapisu na Warsztaty. 

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Usługa ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, a tym samym Kupującemu (Uczestnikowi) będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. Kupującemu (Uczestnikowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy  na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, bez podawania przyczyny, w terminie 3 dni od jej zawarcia ale nie później niż 7 dni przed datą planowanych Warsztatów. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia woli przez Kupującego wobec Organizatora, co może zostać wyrażone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo formularza kontaktowego na stronie Serwisu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Organizator niezwłocznie zwraca Kupującemu całość środków uiszczonych z tytułu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach.  W przypadku, dokonywania zwrotu środków na rzecz Kupującego, dla którego bilet uczestnictwa został zakupiony przez Kupującego będącego osobą inna niż Uczestnik, zwrot środków jest dokonywany na rachunek, z którego nastąpiła płatność, chyba że Kupujący wskaże inny numer rachunku bankowego.
 4. Niestawienie się przez Uczestnika na Warsztatach jest równoznaczne z utratą dokonanej wpłaty, bez prawa ubiegania się o zwrot dokonanej opłaty lub poniesionych kosztów.
 5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych Warsztatach, Uczestnik ma prawo wskazania innej osoby, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. O zmianie Uczestnik musi poinformować Organizatora drogą e-mailową, na adres Katarzyna.matuszak@jet.com.pl najpóźniej 2 (dwa) dni przez rozpoczęciem Warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w Warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia Warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie Warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych, co nastąpi najpóźniej na 3 dni przez terminem Warsztatów, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą korespondencji elektronicznej na wskazany przez siebie adres, podany przy rejestracji Użytkownika na stronie www.warsztaty-smaku.pl,
 7. W przypadku odwołania Warsztatów, Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy i uzyskać zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin Warsztatów o tej samej wartości.
 8. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, może on zaproponować Uczestnikowi inny termin Warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. Uczestnik może w terminie 7 dni od daty zaproponowania przez Organizatora powyższych zmian wyrazić zgodę na uczestnictwo w Warsztatach w innym terminie lub o innej tematyce lub poinformować o braku zgody na zmianę.
 9. W przypadku braku zgody Uczestnika na zaproponowaną zmianę Warsztatów lub terminy Warsztatów, Organizator dokonuje zwrotu całości środków uiszczonych z tytułu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
 10. W celu otrzymania zwrotu uiszczonych środków z tytułu zakupu biletu uczestnictwa w Warsztatach,  należy w przeciągu 7 dni od otrzymania informacji o odwołaniu Warsztatów, wypełnić formularz kontaktowy wpisując w tytule „Zwrot kosztów i termin odwołanych Warsztatów” . Zwrot uiszczonych środków z tytułu zakupu biletów uczestnictwa w Warsztatach, nastąpi y na konto Użytkownika, w przeciągu 7 dni od daty otrzymania informacji.

VII. Warsztaty.

 1. Uczestnictwo w Warsztatach skierowane jest  dla osób dorosłych lub osób nieletnich wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za osoby nieletnie biorące udział w Warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 2. Warsztaty prowadzone są w lokalizacjach i terminach wskazanych na stronie internetowej www.warsztaty-smaku.pl
 3. Na stronie www.warsztaty-smaku.pl publikowane są na bieżąco terminy, tematy i cena Warsztatów.
 4. Zgłaszając swój udział w Warsztatach, Uczestnik akceptuje znajdujące się na stronie www.warsztaty-smaku.pl warunki uczestnictwa w warsztatach opisanych niniejszym regulaminem, a także warunki oferty dotyczące wybranych przez siebie Warsztatów  
 5. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora przy każdej z ofert. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność zakupu.
 6. Czas trwania Warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych Warsztatów
 7. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 8. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia Warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się prowadzącym warsztaty.
 9. Organizator zastrzega, że podawany w opisie Warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na Warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru Warsztatów ani ich zakresu.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Warsztatów podstawowych zasad higieny, które to zostaną przedstawione Uczestnikowi przez prowadzącego przed rozpoczęciem Warsztatów.
 2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektu, w którym prowadzone są Warsztaty.
 3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkich występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas Warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 6. Zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów na teren Warsztatów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wieku Uczestników Warsztatów, ze względu na możliwość organizowania degustacji alkoholu przez podmioty zewnętrzne w czasie prowadzonych Warsztatów

IX. Reklamacja

 1. Kupujący i Uczestnik Warsztatów ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, a także powód złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres Organizatora na adres: „JET” Sp. z o.o. ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2 01-858 Warszawa”, z dopiskiem na kopercie „Warsztaty Smaku - reklamacja”. W reklamacji należy wskazać adres do doręczeń.
 4. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Organizatora, Kupujący lub Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca w toku postępowania reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Kupującemu lub Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

X. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (Uczestnika) w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, NIP 5262539932, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. XIII Wydział Gospodarczy KRS , numer KRS: 178634.
 2. Użytkownik, który zdecyduje się na rejestracje na stronie www.warsztaty-smaku.pl  lub Uczestnik, który zaakceptuje Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jednocześnie jest niezbędne dla potrzeb zawarcia umowy świadczenia usługi obejmującej uczestnictwo w Warsztatach, a także do prawidłowego korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej  www.warsztaty-smaku.pl oraz do uczestnictwa w Warsztatach.
 4. Podanie danych osobowych następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Użytkownika (Uczestnika), co obejmuje podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko Użytkownika oraz Uczestnika (jeśli jest odmienne);
  2. adres e-mail Użytkownika oraz Uczestnika (jeśli jest odmienny);
  3. numer telefonu Użytkownika oraz Uczestnika (jeśli jest odmienny);
 5. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z platformy internetowej (dane eksploatacyjno-techniczne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z portalu.
 6. Dane osobowe Użytkownika (Uczestnika) zebrane przez Organizatora, przetwarzane są wyłącznie na potrzeby świadczonej Uslugi , zakupu uczestnictwa w Warsztatach, a także w celu usprawnienia Serwisu oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi (Uczestnikowi) wysokiego poziomu obsługi.
 7. Organizator informuję, że po  wyrażeniu odrębnej zgody przez Uczestnika Warsztatów, przetwarzaniem danych osobowych będzie objęty również wizerunek Uczestników, dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także będzie się wiązać z wykorzystaniem zdjęć w materiałach Organizatora, jak administrowanych przez niego mediach elektronicznych, a także materiałach i mediach elektronicznych jego partnerów marketingowych, współpracujących przy organizacji Warsztatów . 
 8. JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Dane Użytkownika (Uczestnika) przetwarzane będą przez okres korzystania przez niego z platformy internetowej albo przez okres realizacji usługi Warsztatów a po zakończeniu korzystania z Usługi w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy, dane Użytkownika (Uczestnika), który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przetwarzane będą w tym celu aż do wycofania zgody.
 10. Użytkownik (Uczestnik) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa tj. w pkt. 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Użytkownik (Uczestnik) może zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres: jet@jet.com.pl
 11. W przypadku pozyskania danych osobowych Uczestnika, który nie był Użytkownikiem i Kupującym, Organizator, nie później niż w dniu przystąpienia Uczestnika do uczestnictwa w Warsztatach, podaje Uczestnikowi, dane administratora i dane kontaktowe, cele przetwarzania, podstawę prawną przetwarzania, kategorie danych osobowych, okres przetwarzania danych osobowych, informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródło pochodzenia danych osobowych. Podanie powyższych informacji następuje poprzez udostępnienie przez Organizatora, niniejszego Regulaminu Uczestnikowi Warsztatów.
 12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika (Uczestnika Warsztatów) narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).
 13. JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 28 RODO, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, marketingowe.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili.
 2. Organizator  informuje Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu.
 3.  Zmiana nie dotyczy Użytkowników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę lub postanowienia zmienione Regulaminu są dla nich korzystniejsze.
 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnego.

 

REGULAMIN  UMIESZCZANIA OPINII NA STRONIE WARSZTATY – SMAKU.PL

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki umieszczania przez uczestników Warsztatów Smaku, w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną strony Warsztaty Smaku.pl organizowanego przez spółkę JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, NIP 5262539932, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS , numer KRS: 178634 świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów, postepowania reklamacyjnego,
  a także warunki uczestnictwa w warsztatach smaku oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.warsztaty-smaku.pl.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatanie za pośrednictwem serwisu internetowego www.warsztaty-smaku.pl
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Usługodawcy informacji lub treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także takich, które mogą skutkować zakłóceniem lub uszkodzeniem systemów komputerowych.
 5. Wszelkie definicje, które są używane w niniejszym Regulaminie, odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną,strony Warsztaty Smaku.pl, zamieszczonym na stronie www.warsztaty- smaku.pl

 

II. Możliwość sporządzania Opinii

1. Uczestnik korzystający z Usługi ma prawo do sporządzenia opinii na temat Warsztatów i umieszczenia jej w Serwisie („Opinia”).

 

III. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego skorzystania z Serwisu i możliwości sporządzenia opinii Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem i oprogramowaniem komputerowym spełniającym następujące wymogi:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub inna umożliwiającą obsługę JavaScript i plików cookies;
  2. dostęp do poczty e-mail oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. Wyłączenie przez Użytkownika funkcji obsługi pików cookies nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu, lecz może prowadzić do utrudnień
  w połączeniu z Serwisem.

 

IV. Możliwość dodawania Opinii

 1. Opinie umieszczane w Serwisie powinny być napisane w języku polskim
 2. z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 3. Aby przesłać Opinię  do Serwisu Użytkownik powinien podać prawidłowe dane: adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników Serwisu) oraz  imię. Dane te mogą posłużyć w celu weryfikacji prawdziwości danych Uczestnika
 4. i weryfikacji jego rzeczywistego uczestniczenia w Warsztatach Smaku.
 5. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji treści przez Administratora Serwisu najpóźniej do 7 dni roboczych od daty jej dodania.
 6. JET Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczeniu
 7. w Serwisie lub odrzuceniu nadesłanych Opinii.
 8. JET Sp. Z o.o.  zastrzega sobie prawo do odrzucenia Opinii w przypadku, gdy:
  1. zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  3. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, serwisów innych niż www.warsztaty-smaku.pl, w szczególności konkurencyjnych, sklepów internetowych lub stron naruszający prawo polskie
  4. zwierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp.
  5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej,
  6. nie dotyczą w całości lub w części opiniowanego produktu,
  7. nie zawierają wartości merytorycznej,
  8. są kopią Opinii w całości lub części innych Użytkowników Serwisu, producenta produktu lub zawierają fragmenty treści z różnych źródeł lub są kopią Opinii własnej;
 9. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 10. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.

V.Prawa autorskie

 1. Użytkownik udziela JET Sp. Z o.o.  nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez JET Sp. Z o.o. wszelkich Opinii zamieszczonych przez niego w Serwisie.
 2. W ramach udzielonej licencji JET Sp. Z o.o.  otrzymuje prawo do:
  1. Rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i publikację,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  3. w ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie Opinii lub jej części, wykorzystywanie Opini lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy JET Sp. Z o.o.  Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia JET Sp. Z o.o., że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw. życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

VI.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (Uczestnika) tj. adresu e-mai oraz imienia,  w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, NIP 5262539932, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. XIII Wydział Gospodarczy KRS , numer KRS: 178634.
 2. Użytkownik, który zdecyduje się umieszczenie Opinii na stronie www.warsztaty-smaku.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jednocześnie jest niezbędne dla potrzeb możliwości publikacji Opinii, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Dane osobowe Użytkownika (Uczestnika) zebrane przez Organizatora, przetwarzane są wyłącznie na potrzeby czynności opisanych w niniejszym Regulaminie i przez okres niezbędny do wykonywania zobowiązań lub praw, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Użytkownik (Uczestnik) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa tj.
  w pkt. 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Użytkownik (Uczestnik) może zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres: jet@jet.com.pl
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika (Uczestnika Warsztatów) narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).
 8. JET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 28 RODO, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, marketingowe.